Polityka prywatności | RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. i Dz.Urz. L 127 z 23.05.2018, str.2.), dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym wizerunku, jest szkoła tańca ALL ABOUT ARKADIUSZ GUZIEROWICZ, z siedzibą w Szczecinie ul. Bolesława Krzywoustego 34/1-2, kod pocztowy 70-316, REGON 321466738, NIP 8512995160, tel. 600 616 310, email: biuro@allabout-dance.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z prowadzoną przez szkołę tańca ALL ABOUT ARKADIUSZ GUZIEROWICZ działalnością, w tym zamieszczania w Internecie oraz za pośrednictwem portali społecznościowych – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych może być podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych, na zasadach ściśle określonych w umowach, jak również użytkownicy sieci internetowych oraz portali społecznościowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody, a także przez czas niezbędny dla celów archiwizacji wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych Administratora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
− prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.