I.DEFINICJE

1. Cennik – aktualne ceny zajęć, warsztatów i innych projektów tanecznych prowadzonych w Szkole tańca All About Dance Studio, dostępny na stronie internetowej allabout-dance.pl oraz w siedzibach szkoły.

3. Oferta – lista kursów tańca, aktualnie dostępna na stronie internetowej.

4. Regulamin  – zasady uczestnictwa oraz płatności za zajęciach tanecznych w All About Dance Studio

5. Uczestnik/kursant – osoba dobrowolnie korzystająca z usług oferowanych przez All About Dance Studio

6. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia.

7. Sala taneczna –  sala treningowa, na której odbywają się zajęcia grupowe, bądź lekcje prywatne.

8. Kurs – zajęcia prowadzone przez instruktorów, w ramach oferty STR.

9. RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych .

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. All About Dance Studio działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) All About Arkadiusz Guzierowicz, ul. Bolesława Krzywoustego 34/1-2, 70-316 Szczecin, NIP: 851-299-51-60 

2. W ramach działalności All About Dance Studio organizuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie allabout-dance.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2019r.

III. ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na kurs tańca prowadzony przez All About Dance Studio mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem podpisania pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:

2.1. osobiście w recepcji All About Dance Studio,

2.2. telefonicznie,

2.3. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie allabout-dance.pl

3. Opłatę za zajęcia należy wnieść najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w przypadku wpłat gotówkowych oraz najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem zajęć w przypadku płatności internetowych.

4. Zadatek jest opłatą za pierwsze zajęcia; opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie allabout-dance.pl,

5. Osoba , która  nie wpłaciła zadatku we wskazanym czasie, zostaje automatycznie wypisana z zajęć.  Może jednak ubiegać się o miejsce w grupie, informując recepcję o chęci uczestnictwa w kursie.

6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej All About Dance Studio. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów oraz wpłat.

7. Kursant, który wpłacił zadatek, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować All About Dance Studio o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku All About Dance Studio zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania  i zwrócenia wniesionej opłaty.

8. All About Dance Studio poinformuje Kursanta  telefonicznie lub za pomocą sms-a o dacie rozpoczęcia kursu w przypadku zmiany terminu jego rozpoczęcia.

9. Wskazany termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie w przypadku, gdy liczba uczestników jest zbyt mała.

IV. OPŁATY

1. Opłat za zadatek, pakiety zajęć lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:

1.1. za pomocą przelewu bankowego;

1.2. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką;

2. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu:

2.1. W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia, pakiet 4, 8, lub 12 wejść. Opłaty w pakiecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.

3. Kursant po opłaceniu wyłącznie zadatku (opłata za pierwsze zajęcia kursu) ma możliwość dokonania dopłaty do pakietu lub karnetu, tylko w dniu pierwszych zajęć danej grupy. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.

4. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę VAT proszone są o przesłanie maila na adres biuro@allabout-dance.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji przed dokonaniem opłaty.

5. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko, numer grupy. W przypadku braku wymaganych danych All About Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

6. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.

7. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.

8. Zniżki i promocje nie łączą się.

9. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.taniec.net.

10. Opłata i uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

V. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA 

1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.

2. All About Dance Studio zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;

2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

3. W przypadku rozwiązania grupy, All About Dance Studio zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.

4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, All About Dance Studio organizuje zastępstwo.

5. All About Dance Studio zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;

5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z  punktem 5, Szkoła Tańca All About daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

VI. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.

2. W szczególnych przypadkach All About Dance Studio zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.

3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji All About Dance Studio może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.

4. Szkoła tańca All About Dance Studio dajce możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej do godziny 15.00 w dniu w którym są zajęcia swojej nieobecności na zajęciach.

5. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą pod warunkiem, że nie jest to grupa Kursanta. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia.

6. Nie ma obowiązku powiadamiania Szkoły Tańca All About o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane.

7. Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy semestr.

8. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.

9. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana.

10. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

11. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie All About Dance Studio, bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

VII. ZWROTY

1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta oraz dostarczonego przez niego dowodu KP, paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

2. Zwrot wpłaconych opłat  jest  zrealizowany przelewem na wskazany numer konta lub gotówką.

3. Wniosek jest weryfikowany przez Szkołę i Kursant zostaje poinformowany o zleceniu przelewu.

4. All About Dance Studio nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta.

5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, All About Dance Studio może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

6. Zwroty realizowane są wciągu 15 dni roboczych od momentu otrzymania wniosku. Prosimy o przesłanie wniosków na adres mailowy allabout-dance.pl

IX. BEZPIECZEŃSTWO

1. All About Dance Studio nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy All About Dance Studio.

2. Uczestnik zajęć w All About Dance Studio może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.

5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach szkoła nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.

7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

8. Osoba zapisująca się na kurs w All About Dance Studio, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

X. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do All About Dance Studio na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej All About Dance Studio oraz mediach społecznościowych (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody All About Dance Studio.

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi All About Dance Studio powstałe w wyniku jego działania.

2. Na terenie All About Dance Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

3. Na teranie All About Dance Studio obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.

4. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.

5. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.

6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły.

7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.